INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

* Przedszkole czynnne jest w godz. 7.00- 16.00 (od poniedziałku do piątku)

 

*Odpowiadamy za dzieci wprowadzone do sali przedszkonej

 

*  Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego

 

* Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. 

*  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola

 

* Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

 

* Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie

 

* Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25

 

*Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 

* Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola

 

* W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego, tańce w całości opłacane przez rodziców

 

* . Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Gminy w Rudnikach

*  Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10  każdego miesiąca z góry

/dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/